Οδηγίες online συμμετοχής

Αναρτήθηκαν οι οδηγίες online συμμετοχής:

α) για τους εισηγητές (δείτε τις οδηγίες εδώ)

β) για το κοινό που θα παρακολουθήσει το συνέδριο (δείτε τις οδηγίες εδώ)

γ) για τους συντονιστές/προέδρους των συνεδριών (δείτε τις οδηγίες εδώ)