Το Συνέδριο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, όπως όλα τα Συνέδρια μέχρι τώρα, θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες θεματικές:

 • Θεωρία και μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα
 • Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες
 • Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός
 • Εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό χάσμα
 • Κοινωνικές κρίσεις και εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση, οικονομία και αγορά εργασίας
 • Εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση
 • Πολυπολιτισμική κοινωνία, ανισότητες και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Μετανάστες, πρόσφυγες, και διγλωσσία στην εκπαίδευση
 • Κοινωνικό φύλο, έμφυλες ανισότητες και εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εκπαίδευση ενηλίκων και αναβάθμιση δεξιοτήτων: κοινωνιολογικές διαστάσεις
 • Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική
 • Κοινωνιολογία των αναλυτικών προγραμμάτων και της μάθησης
 • Κοινωνιολογία της σχολικής γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών
 • Κοινωνιολογία της σχολικής βίας και παραβατικότητας
 • Κοινωνιολογικές διαστάσεις της ενιαίας εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις ζητημάτων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης